Chcesz założyć własny biznes? PUP da 30 tysięcy złotych. Ale są warunki

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Chętni mogą je składać od początku grudnia. Do wzięcia jest 30 tysięcy złotych. Trzeba jednak spełnić regulaminowe warunki.

PUP Ruda Śląska
PUP Ruda Śląska zaprasza po dotacje na własny biznes

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej informuje, że od początku grudnia osoby chętne do założenia własnej działalności gospodarczej mogą się ubiegać o dotacje na rozpoczęcie biznesu.

- Jeżeli masz niezbędne kwalifikacje zawodowe i jesteś osobą bezrobotną, możemy przyznać ci pieniądze w wysokości 30 tysięcy złotych. Pula środków finansowych na ten rok jest ograniczona - podaje PUP. - Przed złożeniem wniosku osoba bezrobotna proszona jest o kontakt ze swoim doradcą klienta.

Kasa na własny biznes pochodzi z projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (EFS+)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Interesujesz się wydarzeniami na Śląsku? Zapisz się i bądź na bieżąco - https://www.slazag.pl/newsletter

Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o dotację?

O pieniądze na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ubiegać się może zarejestrowany w PUP-ie mieszkaniec Rudy Śląskiej, który:

 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja określonych w ustawie, nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku1. Wyjątek stanowi sytuacja w kiedy Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, który zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, w okresie krótszym niż 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, zamiast oświadczenia, o którym mowa w §3 ust.4 pkt 2, składa oświadczenie, że symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy jest inny od działalności zakończonej;
 • nie jest wspólnikiem (udziałowcem/akcjonariuszem) w spółce prawa handlowego lub członkiem organu spółki prawa handlowego lub prokurentem spółki prawa handlowego;
 • nie otrzymał dotychczas środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 18.12.2013r.;
 • zamierza przystąpić do spółdzielni socjalnej, która nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i nie zalega z opłacaniem innych danin publicznych;
 • zamierza przystąpić do spółdzielni socjalnej, która nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnych lub publiczno – prawnych;
 • nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • nie planuje wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed (planowanym) dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres planowanej działalności gospodarczej;
 • posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia planowanej działalności. Jako dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie należy rozumieć: posiadane licencje, koncesje, certyfikaty, świadectwa szkolne, dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne;
 • posiada ustalony Indywidualny Plan Działania;
 • nie posiada zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych lub wobec której nie toczy się postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań;
 • nie posiada zobowiązań innych niż wskazane w lit.n, jeżeli zobowiązania te, mogą mieć wpływ na prowadzenie lub utrzymanie planowanej działalności albo zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków.

Jeśli uda się spełnić wszystkie warunki i uzyskać dotację - wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności przez 13 miesięcy w formie jednoosobowej. Środki nie będą przyznawane na założenie działalności w postaci spółek.

Szczegółowych informacji udziela Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich pod numerami telefonu 32 771 59 14 lub 32 771 59 15.

Poszukiwany przez policję został zatrzymany

Może Cię zainteresować:

Wypchnęli niepełnosprawnego z tramwaju w Rudzie Śląskiej Wirku. Policja poszukuje tych mężczyzn

Autor: Jacek Skorek

22/11/2023

Jaką zmianę w opłatach szykują nam urzędnicy?

Może Cię zainteresować:

Zmiany w opłatach śmieciowych w Rudzie Śląskiej! Będzie liczone od metrażu

Autor: Jacek Skorek

21/11/2023

Klasy mundurowe ćwiczyły do apelu. 25 uczniów zasłabło

Może Cię zainteresować:

25 uczniów zasłabło podczas prób apelu. Co się stało w orzegowskim "Hooverze"?

Autor: Jacek Skorek

20/11/2023

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon