Koleje Śląskie ogłosiły rekrutację na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw technicznych

Rada Nadzorcza spółki Koleje Śląskie S.A. zamieściła ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw technicznych.

Koleje Śląskie Ligota Katowice 1

Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej spółki nr 265/IV/2022 z dnia 25 maja 2022 r. oraz uchwały zarządu Województwa Śląskiego nr 1714/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Śląskiego Rada Nadzorcza spółki wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na:

I. STANOWISKO

WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH SPÓŁKI KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

II. TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

Zgłoszenia można składać w siedzibie spółki: Katowice, ul. Raciborska 58, w Biurze Zarządu – bud. A, p. II, pok. 15 w godzinach 8:00 - 15:00 w terminie do dnia 15.06.2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw technicznych" lub przesłać pocztą na adres: Koleje Śląskie spółka z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice z zastrzeżeniem, że korespondencja winna wpłynąć do spółki do dnia 15.06.2022 r. Decyduje data wpływu dokumentów do spółki.

III. DATA OTWARCIA ZGŁOSZEŃ:

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 20.06.2022 r.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

V. ZAKRES ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

1. Przeprowadzane z poszczególnymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne mogą obejmować, w szczególności, następujące zagadnienia:

1) wiedza z zakresu: organizacji i zarządzania transportem kolejowym gospodarowania, eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego; organizacji zaplecza technicznego transportu kolejowego; zarządzania personelem pasażerskim w ruchu kolejowym; zarządzania bocznicą kolejową; systemów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,

2) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Śląskiego (tekst zasad nadzoru właścicielskiego jest zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego),

3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,

5) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w Województwie Śląskim.

2.
Niezależnie od zagadnień określonych w ust. 1, oceniane będą kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji wiceprezesa zarządu do spraw technicznych.

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATÓW INFORMACJI O SPÓŁCE

Kandydatom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną, zostaną udostępnione do wglądu informacje o spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa do rejestru przedsiębiorców. Informacje będą dostępne w siedzibie spółki w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 58, bud. A, p. II, pok. 15 w godzinach od 8:00 - 15:00, od dnia zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną do dnia (włącznie) poprzedzającego dzień, w którym przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

VII. SPOSÓB INFORMOWANIA KANDYDATÓW O WYNIKACH POSTĘPOWANIA:

O wynikach postępowania kandydaci zostaną poinformowani na piśmie przesłanym za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

VIII. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Kandydat na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw technicznych spółki, powinien spełniać następujące wymagania formalne:
1.
obywatelstwo polskie;

2.
ukończone studia wyższe, preferowane techniczne z zakresu transportu lub techniki taboru
kolejowego;

3.
co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym pięcioletni na stanowisku kierowniczym;

4.
korzystanie z pełni praw publicznych;

5.
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

6.
niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;

7. niekaralność;

8.
mile widziane doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.

IX. ZAKRES INFORMACJI I OŚWIADCZEŃ, JAKIE POWINNY BYĆ ZAWARTE W ZGŁOSZENIU

1. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty dotyczące kandydata:
a. CV ze zdjęciem;
b. list motywacyjny;
c. kserokopia obu stron dowodu osobistego;
d. dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (magisterskie);
e. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
f. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
g. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
h. oświadczenie o posiadaniu co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy, w tym pięcioletniego na stanowisku kierowniczym;
i. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed
datą złożenia zgłoszenia;
j. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
k. oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie toczy się żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe;
l. oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydata w związku z wyrażeniem zgody na objęcie funkcji wiceprezesa zarządu spółki lub oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego;
m. oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu przez kandydata działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami;
n. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska
kierowniczego, wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed złożeniem zgłoszenia.

2.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata mogą być złożone w oryginałach bądź
w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza. W przypadku, gdy odpisy dokumentów poświadczone będą przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3.
Do zgłoszenia można dołączyć odpisy innych dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydata, a w szczególności posiadane certyfikaty (w tym certyfikaty językowe), dyplomy, zaświadczenia, referencje oraz świadectwa pracy.

X. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny spełniania wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu, dokonany zostanie wybór kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu. Podczas drugiego etapu, przeprowadzona może zostać rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, który spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który złożył pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

UWAGA!

1. RADA NADZORCZA SPÓŁKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE
KWALIFIKACYJNE BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

2.
RADA NADZORCZA SPÓŁKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE ZAKOŃCZYĆ POSTĘPOWANIE
KWALIFIKACYJNE BEZ WYŁONIENIA KANDYDATA.

3.
RADA NADZORCZA SPÓŁKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE ZREZYGNOWAĆ Z PRZYJĘTEGO SPOSOBU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZREZYGNOWAĆ Z PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO.

4.
RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZAPROSZENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ JEDYNIE WYBRANYCH KANDYDATÓW, SPOŚRÓD OSÓB SPEŁNIAJĄYCH WYMAGANIA ZAWARTE W OGŁOSZENIU.

5.
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW ZŁOŻONE PO TERMINIE ORAZ ZGŁOSZENIA NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU NIE PODLEGAJĄ ROZPATRZENIU, A KANDYDACI NIE WEZMĄ UDZIAŁU W DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO.

6.
W TOKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO KANDYDAT MOŻE PRZEDSTAWIĆ
DODATKOWE DOKUMENTY.

7.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH, KANDYDACI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. NIEZŁOŻENIE W/W OŚWIADCZENIA SPOWODUJE NIEDOPUSZCZENIE KANDYDATA DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon