Mapa (nie)równości w szkołach wzbudziła wiele kontrowersji. Szkoły odpowiadają

Wczoraj pisaliśmy o "Mapie (nie)równości" w szkole, przygotowanej przez Fundację Wolność od Religii. To strona, na której można zgłaszać placówki edukacyjne podejmujące działania o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości. Na liście znalazły się też placówki z Rudy Śląskiej. Dziś otrzymaliśmy odpowiedzi od dyrektorów tych szkół. Publikujemy je w całości.

Religia

Szkoła Podstawowa nr 28

1. W przyszłym tygodniu w dniach 21-23 września uczniowie szkoły uczęszczający na lekcje religii mają wziąć udział w rekolekcjach ( po 1 godzinie ). Porozumienie konkordatowe umożliwia udział uczniów raz w roku w spotkaniach rekolekcyjnych. Ponieważ porozumienie Państwo-Kościół nie określa terminu- dyrektor wyraził zgodę na umożliwienie w obecnym roku szkolnym udziału uczniów w rekolekcjach w ww. terminie. Nigdy uczniowie szkoły nie uczęszczający na lekcje religii nie byli zmuszani do udziału w rekolekcjach. Uczniowie ci zawsze mieli zapewnioną opiekę nauczyciela lub możliwość skorzystania z opieki świetlicy. Szkoła zapewnia uczniom wsparcie nauczycieli w drodze do kościoła. Nauczyciele również nigdy nie byli zmuszani do opieki nad uczniami w kościele. W szkole szanuje się światopogląd każdego członka społeczności i nie wyznacza się osób, które sobie tego nie życzą do opieki nad dziećmi w kościele a uczniowie i ich rodzice mogą dobrowolnie podjąć decyzję uczestnictwa lub nie w lekcjach katechezy.
2. W szkole nie organizowano apelu z okazji dni papieskich.
3. W szkole nie prowadzi się spowiedzi. Wymieniony przykładowo zarzut - spowiedź w kantorku wuefisty jest stwierdzeniem nieprawdziwym. Wymienione służbowe pomieszczenie jest zamykane na klucz a dostęp do niego mają tylko nauczyciele wf oraz personel sprzątający.
4. W związku z podaniem informacji dotyczącej wykluczających działań w stosunku do uczniów nieuczęszczających na katechezę - z nagród typu ,,dzień bez pytania" informuję, iż szkoła nie prowadziła i nie prowadzi tego rodzaju akcji. W szkole nigdy uczniowie nie podlegali tzw. segregacji.
5. Odnosząc się do zarzutu przemocy symbolicznej ( wystawy prac konkursów religijnych na korytarzach szkolnych, pieśń religijna jako hymn szkolny), stwierdzam, iż wymienione zarzuty są nieprawdziwe. Korytarze szkoły są pełne prac uczniowskich o różnorodnej tematyce ale żadne nie dotyczą religijnej. Szkoła nie posiada i nie posiadała hymnu szkoły.
6. Wartości szkoły wymienione również w kategorii zarzut (krzyże). W niektórych klasach rzeczywiście znajdują się krzyże. Kilka lat temu pytano rodziców, którzy są partnerami szkoły w dążeniu do poszanowania wartości (wspólnie z Radą Pedagogiczną Rada Rodziców opiniuje corocznie Program profilaktyczno -wychowawczy) czy w szkole mogą być krzyże czy też nie. W obecnym roku szkolnym zapytam ponownie rodziców i uczniów o krzyż w klasie. Problem krzyża powraca do szkół dość często. Złożony to problem - wszyscy Polacy bez względu na wyznanie widzimy go w Sejmie Rzeczypospolitej.

Karina Fijałkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28


Szkoła Podstawowa nr 3

W związku z ukazaniem się zarzutów w stosunku do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej w sprawie umieszczania krzyży w salach lekcyjnych i pomieszczeniach szkolnych oraz w sprawie organizowania wystawy prac konkursów religijnych i śpiewania pieśni religijnej, która jest hymnem szkoły.
WYJAŚNIENIE:
Odnosząc się do powyższych zarzutów wyjaśniam, że w szkole wiszą krzyże w niektórych salach lekcyjnych. Do tej pory nikt ze strony uczniów i rodziców nie zgłaszał sprzeciwu i nieprawidłowości w tej sprawie.
Sprawa organizowania wystaw prac konkursów religijnych – od marca 2020 r. w szkole nie odbywały się konkursy religijne, a co za tym idzie prace uczniów nie były eksponowane na korytarzach szkolnych, ani w klasach.
Hymn szkoły to autorski tekst, napisany przez szkolną polonistkę w oparciu o życie i działalność Joanny von Schaffgotsch- Gryzik. Nie jest to w żadnym wypadku pieśń religijna.
Zarzuty stawiane szkole są nieprawdziwe i krzywdzące. W szkole przekazywane są wartości dobra, pomocy, szacunku, współdziałania i przyjaźni.
Poniżej tekst szkolnego hymnu:
HYMN SZKOŁY
Mieszkamy tu, gdzie ślady naszych ojców,
uczymy się, by dumnie kroczyć w świat,
cieszymy się, gdy jasno świeci słońce,
gorące serca mocno biją w nas.

Ref.
Joanna pokazała nam jak będąc tu,
jednoczyć świat, jak dzielić się z innymi,
by stać się bogatymi.
W ojczyźnie małej początek życia drogi,
często nie wiemy, gdzie nas rzuci los,
lecz pamięć o niej nigdy nie przeminie,
przeszłość i przyszłość zawsze w duszy gra.

Katarzyna Gul, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

1. Nieprawidłowości w organizacji lekcji religii i etyki w szkołach i przedszkolach
"Okienka" spowodowane umieszczeniem katechezy między lekcjami obowiązkowymi
Brak klas wirtualnych dla uczniów zapisanych na religię skutkujący m.in. otrzymywaniem wiadomości od katechetów przez wszystkich rodziców, informacją „uczeń zwolniony” w dzienniku elektronicznym etc.
Trudności w dostępie do lekcji etyki i dyskryminujący sposób organizacji tych lekcji (np. etyki uczy katecheta, lekcje są w bardzo późnych godzinach poprzedzone "okienkiem")
Odpowiedź:
W Szkole Podstawowej nr 14 jest obecnie 19 oddziałów klasowych, w każdej klasie zgodnie z ramowym planem nauczania są 2 godz. lekcyjne co daje 38 godz. Ze względu na tak dużą liczbę godzin niemożliwe jest aby religia odbywała się na początku lub na końcu zajęć lekcyjnych, zwłaszcza, że na pierwszych i ostatnich lekcjach odbywają się również zajęcia WDŻ oraz doradztwa zawodowego (WDŻ nie może być w środku zajęć ponieważ jest podział na chłopców i dziewczynki, doradztwo zawodowe jest dla 7 i 8 klas w liczbie 10 godz. na rok). Nauczyciel religii jest nauczycielem dochodzącym z innej szkoły co również utrudnia ułożenie planu lekcji dlatego lekcje religii odbywają się miedzy innymi obowiązkowymi zajęciami. Dla klas, w których uczą się dzieci nie uczestniczące w zajęciach religii są stworzone klasy wirtualne, zaś uczniowie ci są objęci opieką na terenie szkoły tj. w świetlicy lub bibliotece. Jeśli są to pierwsze lub ostatnie godziny lekcyjne uczniowie są na prośbę pisemną rodziców zwolnieni a rodzice oświadczają, że biorą odpowiedzialność za dzieci w tym czasie.
W szkole nie odbywają się zajęcia etyki, ze względu na brak informacji lub pisemnych próśb rodziców o organizację takich zajęć. W związku z działaniami ministerstwa o wprowadzeniu zajęć religii lub etyki dyrektor przedstawił propozycje i możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji w tym zakresie. Troje nauczycieli zapisało się na studia podyplomowe i czeka na informację o przyjęciu na studia.
2. Msze, rekolekcje, parareligijne imprezy szkolne np. apele z okazji dni papieskich
Indoktrynujące lub wykluczające inicjatywy szkolne (np. jasełka czy konkursy religijne z nagrodami, które wykluczają nieuczęszczających na katechezę uczniów z nagród typu "dzień bez pytania")
Jakiekolwiek konkursy nie wykluczały żaden sposób uczniów nieuczęszczających na religię, nigdy nie było nagród w postaci „dnia bez pytania”.
Odpowiedź:
Jasełka szkolne odbywają się w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych , dzieci nieuczestniczące w religii mogą być pod opieką rodziców lub na zajęciach opiekuńczych w świetlicy szkolnej.
Do tej pory szkoła nie organizowała apeli z okazji dni papieskich, zaś msze odbywają się zgodnie z planem parafii i ogłaszane są w kościele. Szkoła nie ingeruje w uczestnictwo dzieci lub rodziców w mszach.
3. Przemoc symboliczna i wartości szkoły
Inne rodzaje przemocy symbolicznej (np. wystawy prac z konkursów religijnych na korytarzach szkolnych, pieśń religijna jako hymn szkoły)
Odpowiedź:
Od chwili nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu tj. w roku 2012 hymnem szkoły jest piosenka "Słoneczny Order Uśmiechu".
Prace uczniów dotyczące tematyki religijnej są wystawiane lub prezentowane na stronie internetowe na prośbę i za zgodą rodziców uczniów.

Katarzyna Romejko, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon