Kto stoi za zbieraniem podpisów?

W klatkach bloków należących do Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej pojawiły się informacje, sygnowane przez zarząd spółdzielni, o wyłudzaniu podpisów pod pełnomocnictwami na Walne Zgromadzenie. O co chodzi?

Jacek Skorek
W budynkach RSM pojawiły się takie ostrzeżenia

Tego typu informacje wyklejono we wszystkich klatkach budynków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W treści czytamy:

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dochodzą do nas niepokojące sygnały o wyłudzaniu danych osobowych wrażliwych oraz podpisów od członków Spółdzielni w celu udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oszuści wyłudzają pełnomocnictwa bez podania danych osobowych pełnomocnika (...).

O co chodzi?

Od 2. do 14. czerwca, w siedmiu częściach, odbywa się Walne Zgromadzenie Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mogą w nim wziąć udział wszyscy członkowie spółdzielni lub ich pełnomocnicy. Oczywiście znakomita większość członków spółdzielni nigdy w Walnych Zgromadzeniach udziału nie bierze, dlatego wystarczy zebrać kilkanaście podpisów, by mieć decydujący głos w Walnym, gdyż par. 17. pkt.2 statutu RSM mówi, że Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Porządek obrad interesującego nas zgromadzenia wygląda obecnie następująco:

 • Otwarcie obrad
 • Wybór Prezydium - Przewodniczącego i Sekretarza
 • Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz odczytanie listy pełnomocników.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RSM z działalności za 2019 r.
 • Informacja z dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego RSM za 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w tym sprawozdania Zarządu z działalności RSM za 2019 r.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków przeprowadzonym w dniach 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 czerwca 2019 r. w tym sprawozdanie z realizacji uchwały kierunkowej Walnego Zgromadzenia Członków RSM w 2017 r. według stanu na dzień 12 kwietnia 2022 r.
 • Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji RSM za lata 2016 – 2018 i podjęcie uchwały w tym względzie.
 • Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej RSM na okres kadencji 2022 - 2025 r.
 • Przeprowadzenie wyborów Delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach na okres kadencji ustalonej przez RZRSM w Katowicach tj 2020 – 2024.
 • Podjęcie uchwał w sprawach terenowo – prawnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie obejmującym od 2020 r. do Walnego Zgromadzenia Członków w 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego za 2020 r. i 2021 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2022-2025.
 • Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Oczywistym jest, że zbieranie podpisów pod pełnomocnictwami dotyczy wyborów członków Rady Nadzorczej. Wybranych będzie 7 członków na trzy lata.

Za zasiadanie w Radzie Nadzorczej, zgodnie ze statutem, należy się miesięczne wynagrodzenie minimalne, które w tym roku wynosi 3010 zł brutto (2363 zł netto). To wzrost w odniesieniu do roku minionego, gdzie stawka ta wynosiła odpowiednio 2800 i 2062 zł.

Komu zależy na zostaniu członkiem Rady Nadzorczej RSM?

Plotki to jedno, ale kto stoi za zbieraniem podpisów - może się okazać już wkrótce, kiedy ogłoszone zostaną wyniki wyborów i sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia. Oczywiście jeśli ten sposób na zapewnienie sobie przez trzy lata wypłaty za jedno posiedzenie rady w miesiącu - odniesie sukces. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, zarząd spółdzielni zamierza skierować sprawę wyłudzania pełnomocnictw do prokuratury. Na obecną chwilę policja nie otrzymała jeszcze żadnych doniesień od mieszkańców o tym, by padli ofiarą owych oszustów.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon