Szykują się wyższe kary dla kierowców. Mandaty do 3,5 tysiąca złotych!

Będą zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Dziś Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w przepisach. Zmiany, zdaniem rządu, pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami na drodze m.in. poprzez zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych.

Suszenie

Planowane zmiany dotyczą nie tylko mandatów. Przeczytajcie - oto najważniejsze planowane rozwiązania:

 • podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
 • podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Surowsze kary dotyczyć będą też kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Dotyczyć będą one:

 • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
 • przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić;
 • przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:

 • czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;
 • wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Zaproponowano też zmianę systemu dotyczącego punktów karnych:

 • punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;
 • za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;
 • zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Nasza "historia" może się też odbić na wysokości składki OC. W planach zmian umożliwiono bowiem udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Projekt ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych wynikających z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów oraz finalnych uzgodnień między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości w zakresie zmian w kodeksie karnym.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon