Policja szuka kandydatów do służby. Sporo wolnych miejsc

Choć w minionym roku do służby w śląskiej policji wstąpiły 523 osoby, a tylko w lutym 2023 r. - 87, to ciągle mało. W całym garnizonie brakuje ponad 1400 policjantów. To rekordowy wakat spowodowany między innymi falą odejść na emerytury.

Śląska Policja
Robota czeka. W policji ponad 1400 miejsc

Tylko w pierwszych dwóch miesiącach roku z policji odeszło ponad 1000 doświadczonych funkcjonariuszy. Spowodowało to sporą dziurę kadrową. Dlatego policja zachęca do wstępowania w jej szeregi. Czym?

Zarobki w policji dla kandydatów

Stabilna i długoletnia praca, niesienie pomocy, służba społeczeństwu - to jedno. Ale nie misją się żyje. By zachęcić potencjalnych kandydatów do służby w policji - są też motywatory pieniężne.

Już w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego - przyszły policjant otrzyma 3526 zł netto (do wieku 26 lat), lub 3170 netto (powyżej 26 lat). Po ukończeniu szkolenia - uposażenie rośnie do 4460 netto (do 26 lat) i 4010 netto (powyżej 26 lat). Do tego dodatek służbowy około 100 zł oraz wysługa.

Oczywiście kwoty te rosną w miarę awansowania i grupy uposażenia czy zajmowanego stanowiska, ale to już później. Oczywiście, jak to w budżetówce - są trzynastki, nagrody jubileuszowe, mundurówka, dofinansowanie wakacji, zwrot kosztów dojazdu do pracy, 26 dni urlopu, zasiłki itd., itp.

Nie mniej ważne jest dziś znalezienie stabilnej pracy "do końca". W policji, jeśli się nic nie nabroi, można przepracować minimum 25 lat. Wtedy uzyskuje się uprawnienia emerytalne.

Wymagania wobec kandydatów

Chętni do wstąpienia w szeregi Policji muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo
 • posiadać nieposzlakowaną opinię
 • nie możesz być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystać z pełni praw publicznych
 • posiadać co najmniej średnie lub średnie branżowe wykształcenie
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • na dzień przyjęcia do służby posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej jeśli podlega kwalifikacji wojskowej

Kwalifikacje, czyli co czeka chętnych do służby w policji

Testy wiedzy

Składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskasz 1 punkt. Pytania dotyczą zakresu funkcjonowania Policji. Test z wiedzy nie jest etapem selekcyjnym. Oznacza to, że przechodzisz do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Z drugiej strony warto żebyś się przygotował do tego etapu, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu będzie miała wpływ na miejsce w ostatecznym rankingu. [TU ZNAJDZIECIE PYTANIA]

Ocena sprawności fizycznej

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku obowiązuje Cię karencja 2 miesięcy od dnia przystąpienia do tego etapu. Po tym czasie możesz przystąpić po raz kolejny do procedury doboru i złożyć ponownie komplet dokumentów.

Badanie psychologiczne MultiSelect-R

Przeprowadzane jest w Wydziale Psychologów mieszczącym się w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17. Badanie określi Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność oraz postawa w pracy. Pozytywny wynik z testu psychologicznego, uzyskany nie wcześniej niż 12 marca 2019 r. zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu psychologicznego do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu, z tym że test psychologiczny przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

Rozmowa kwalifikacyjna

Odbywa się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19. Etap ten ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z trzech osób. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjanci służb prewencji. Jej celem jest ocena Twojej umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacji do podjęcia służby w Policji, społecznej postawy wobec ludzi oraz umiejętności autoprezentacji. Zaliczysz ten etap postępowania kwalifikacyjnego, gdy uzyskasz od 36 do 60 punktów. Wynik negatywny skutkuje 6 miesięczną karencją.

Komisja lekarska

W ramach tego etapu będziesz poddany specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni Twoją psychiczną i fizyczną zdolność do służby w Policji. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pełnienia służby w Policji skutkuje 6 miesięczną karencją.

Postępowanie sprawdzające

W stosownym czasie zostaniesz również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy możesz uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony uzyskaniem "poświadczenia bezpieczeństwa".

Lista rankingowa

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne zostaniesz umieszczony na liście rankingowej z ilością punktów uzyskaną w trakcie całej procedury. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji. Natomiast jeśli zabraknie Ci punktów, masz szansę zostać przyjętym w kolejnych terminach, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminu ważności wyniku badania psychologicznego lub nie później niż w czasie 24 miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia na liście kandydatów.

W trakcie procedury kwalifikacyjnej możesz zdobyć z etapów następujące ilości punktów:

 • Test wiedzy ogólnej - maksymalnie 40 punktów;
 • Ocena sprawności fizycznej - maksymalnie 60 punktów;
 • Rozmowa kwalifikacyjna - maksymalnie 60 punktów.
 • W sumie można maksymalnie z etapów uzyskać 160 punktów.

Kiedy przyjęcia?

Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć w 2023 roku:

 • 5 maja
 • 3 lipca
 • 23 sierpnia
 • 27 października
 • 28 grudnia.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ZNAJDZIECIE NA TEJ STRONIE

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon