Czekają dotacje na pokrycie kosztów działalności gospodarczej. Czas złożyć wniosek

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba się spieszyć, ponieważ można je składać jedynie od 19 grudnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

71498229 109466240454426 1206862342474694656 n

Należy podkreślić, że wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł, a wsparcie finansowe udzielane jest jednorazowo.

Jak złożyć wniosek?

Zgodnie z wytycznymi PUP w Rudzie Śląskiej, wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę podmiotu wnioskującego. Trzeba tego dokonać w dniach od 19 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku. Uwaga! Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Wszystkie niezbędne dokumenty i zasady na portalu psz.praca.gov.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, można kontaktować się z rudzkim Urzędem Pracy, dzwoniąc na numer infolinii: 697 030 961 w godz. od 10:00 do 12:00 oraz od 13:00 do 15:00.

Kto może otrzymać wsparcie?


Dotacja przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

 • Na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.
 • Których przychód z tej przeważającej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
 • Nie mają zawieszonej działalności w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Czy dotacja podlega zwrotowi?

 • Dotacja podlega zwrotowi w całości, jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy. Spełnienie warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji będzie sprawdzane przez PUP, który poinformuje przedsiębiorcę o wyniku tej weryfikacji. W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie od dnia udzielenia dotacji do upływu okresu 3 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji.
 • Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli:
  a) wydatkował j ą niezgodnie z przeznaczeniem;
  b) złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, wymaganych przy składaniu wniosku, lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji;
  c) nie poddał się kontroli w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub jej właściwego dokumentowania.

Ważne informacje dodatkowe:

 • Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
 • Wniosek o dotację mogą złożyć także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
 • Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.
 • Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.). Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Wniosek można pobrać TU!

fot. FB Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Śmieci (zdjęcie ilustracyjne)

Śmieci nas zalewają. Produkujemy ich 2 mln ton rocznie

Umowa ruda

Ruda Śląska stanie się miastem wysokich technologii?

Kosz3

Co to jest? Wentylator? Ozdoba? Sprawdziliśmy

Porozumienie gwsh

Studia w Rudzie Śląskiej

kampania #Niebajka o porwaniu

Rusza kampania #Niebajka o porwaniu

Ztm autobusy

Od 1 lipca wróci możliwość kupienia biletu u kierowcy

Jbudżet obywatelski Ruda Śląska

Rusza nabór wniosków do budżetu obywatelskiego.